add to Twitter add to Plurk add to FaceBook
小縮圖路徑 中縮圖路徑 原圖路徑
1040905勞動教育訓練、幹部訓練2.jpg
104年9月金山勞動教育幹部訓練