add to Twitter add to Plurk add to FaceBook
小縮圖路徑 中縮圖路徑 原圖路徑
反教育商品化.jpg
104年參與反教育商品化聯盟抗議大學學費調漲